FHR

Please scroll down for English

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIES

Această politică ("Politica de confidențialitate") descrie practica noastră cu privire la datele personale pe care le colectăm prin site-ul nostru, prin newsletter-ul nostru, prin Facebook Ads și prin Instagram.

Vă încurajăm să citiți această Politică înainte să folosiți site-ul nostru. Folosind acest Site, sunteți de acord cu termenii si condițiile acestei Politici. Daca nu sunteți de acord cu acesti termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest Site.

1. Informația pe care Fiver House o adună prin acest Site (www.fiverhouse.com) este "Informație Agregată", prin care un individ nu poate fi identificat. Cand vizitați sau interactionați cu Site-ul, Fiver House poate colecta informații anonime prin server-ul companiei de hosting, informații care privesc numărul și localizarea geografică aproximativă a vizitatorilor.

2. Informația pe care Fiver House o adună prin Newsletter constă în adrese de e-mail și nume proprii (sau pseudonime). Newsletter-ul nostru le este adresat celor care s-au abonat la acesta, mai recent prin Site-ul Bandcamp și, cu ani in urmă, prin Site-ul Reverbnation și oferă, bineînțeles, opțiunea de dezabonare.

3. Informația pe care Fiver House o adună prin Facebook Ads și Instagram este "Informație Agregată", prin care un individ nu poate fi identificat, și se referă la numărul, vârsta, sexul și localizarea geografică aproximativă a celor care reacționeaza la campaniile noastre de marketing (în cazul sistemului Facebook Ads) sau la fotografiile sau campaniile noastre (în cazul Instagram).

Fiver House nu va colecta datele private individualizate, de exemplu, nume, adresă, număr de telefon sau adresă de email (acestea vor fi numite de aici inainte ‘date private’), decât in cazul în care le veți furniza prin dorința proprie. Daca nu doriți ca datele dumneavoastra să fie colectate, vă vom ruga să nu ne trimiteți astfel de date. Datele care au fost trimise – în cazul in care nu este specificat altfel – pot fi folosite in următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; contactarea în cadrul campaniilor de marketing prin Newsletter. Datele despre utilizatorii sau vizitatorii site-ului nostru, ai paginii noastre de Facebook, Instagram sau alte rețele sociale ce pot apărea în viitor sau despre abonații la Newsletter-ul nostru nu vor fi transmise în nici o formă către terțe părți.

Nu vom vinde, închiria sau folosi în alte scopuri de marketing datele dumneavoastră private către terțe părți.

COOKIES

Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt fișiere standard, folosite de majoritatea website-urilor și ajută să simplifice accesul continuu la un website specific și la utilizarea lui. Cookies nu produc daune sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. Daca nu doriți ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptarea și respingerea unor anumite cookies trimise către calculatorul dumneavoastră. În orice caz, ar trebui să știți că respingerea cookies îngreunează și poate face chiar imposibil pentru dumneavoastră să folosiți părți ale unui site.

PRIVACY POLICY AND COOKIES

This Policy ("The Privacy Policy") describes our practice concerning the personal data we are collecting through our Website, Facebook Ads and Instagram.

We encourage you to read this Policy before using our site. By using this site, you agree with these Terms and Conditions. If you do not agree to these Terms and Conditions, please do not use this site.

1. The information which Fiver House collects through this site (www.fiverhouse.com) is "Aggregate Information", through which an individual cannot be identified. When you visit or interact with the site, Fiver House might collect anonymous information through our hosting company's server regarding the number or geographical lopcalisation of our visitors.

2. The information which Fiver House collects through the Newsletter consists of e-mail addresses and names or aliases. Our Newsletter is only sent to subscribers, and obviously offers an "Unsubscribe" option.

3. The information which Fiver House collects through Facebook Ads and Instagram is "Aggregate Information", through which an individual cannot be identified, and refers to the number, age, sex and approximate geographical location of those individuals who react to our marketing campaigns (in the case of Facebook Ads) or photos and campaigns (in the case of Instagram).

Fiver House will not collect individual data e.g. name, address, telephone number, e-mail (we will henceforth refer to these as "private data" except in those cases where you will willingly provide them. If you do not want your data to be collected, we kindly ask you not to provide them. The data we have been sent - with the exception of the cases where it is otherwise specified) can be used in the following ways: through collecting and processing for a better understanding of your needs and the improvement of our products and services or for directly contacting you through our Newsletter. The private data of the visitors of our website, our Facebook page or Instagram profile (or any other social networks that might appear in the future) and the private data of our Newsletter's subscribers will not be transmitted, in any way, to any third party.

We will not sell, rent or use your data for marketing to any third parties.

COOKIES

Cookies are files sent by a web server to someone's computer with the purpose of archiving. Cookies are standard, they are used by most websites and they help simplify the continuous access to a specific website and its use. Cookies do not harm the operating system of a computer or the files on said computer in any way, and only the website that sent the cookie can read or modify that particular cookie. If you do not want this information to be stocked via cookies, most browsers have very simple methods to erase the stocked cookies, the automatic rejection of cookies or the selective acceptance or rejection of particular cookies sent to your computer. In any instance, you should be aware that the rejection of cookies hinders your access to a site and might make parts of it unusable.


+40 723 286 146

fiverhouse@gmail.com

You can find Fiver House Records in Bucharest, Romania.

Privacy Policy / ‎Politica de Confidențialitate