Fiver House Records - SubscribePOLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

(scroll down for English)

Această Politică ("Politica de confidenţialitate") descrie practica noastră referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-ului Web, al anunţurilor Facebook şi al Instagram.

Vă încurajăm să citiţi această politică înainte de a utiliza site-ul nostru. Utilizând acest site, sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, nu utilizaţi acest site.

1. Informaţiile pe care Fiver House le colectează prin intermediul acestui site (www.fiverhouse.com) sunt "Informaţii agregate", prin care nu se poate identifica o persoană. Când vizitaţi sau interacţionaţi cu site-ul, Fiver House ar putea colecta informaţii anonime prin serverul companiei noastre de găzduire cu privire la numărul sau localizarea geografică a vizitatorilor noştri.

2. Informaţiile pe care Fiver House le colectează prin Buletinul informativ constă din adrese de email şi nume sau porecle. Buletinul nostru informativ este trimis doar abonaţilor şi, evident, oferă o opţiune de "Dezabonare".

3. Informaţiile pe care Fiver House le colectează prin intermediul anunţurilor Facebook şi Instagram sunt "informaţii agregate" prin care un individ nu poate fi identificat şi se referă la numărul, vârsta, sexul şi localizarea geografică aproximativă a persoanelor care reacţionează la campaniile noastre de marketing în cazul anunţurilor Facebook) sau la fotografii şi campanii (în cazul Instagram).

Fiver House nu va colecta date individuale, de ex. numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail (se va face referire la acestea ca "date private", cu excepţia cazurilor în care le veţi oferi cu bună ştiinţă. Datele pe care le-am trimis - cu excepţia cazurilor în care este specificat altfel) pot fi utilizate în următoarele moduri: prin colectare şi prelucrare pentru o mai bună înţelegere a nevoilor dumneavoastră şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor noastre sau pentru a vă contacta direct prin Buletinul nostru informativ. Datele private ale vizitatorilor site-ului nostru, ale paginii noastre de pe Facebook sau ale profilului nostru Instagram (sau de pe orice alte reţele sociale care ar putea apărea în viitor) şi datele private ale abonaţilor Buletinului nostru informativ nu vor fi transmise în niciun fel terţilor .

Nu vom vinde, închiria sau utiliza datele dvs. pentru comercializare către terţe părţi.

COOKIE-URI

Fişierele cookie sunt fişiere trimise de un server web către computerul cuiva în scopul arhivării. Cookie-urile sunt standard, sunt utilizate de majoritatea site-urilor Web şi ajută la simplificarea accesului continuu la un anumit site web şi la utilizarea acestuia. Cookie-urile nu dăunează în vreun fel sistemului de operare al unui computer sau fişierelor de pe computerul respectiv şi numai site-ul Web care a trimis cookie-uri poate citi sau modifica acel/acele cookie/cookie-uri. Dacă nu doriţi ca aceste informaţii să fie stocate prin cookie-uri, majoritatea browser-elor au metode foarte simple de ştergere a cookie-urilor stocate, respingerea automată a cookie-urilor sau acceptarea sau respingerea selectivă a anumitor cookie-uri trimise pe computer. În orice caz, trebuie să fiţi conştienţi de faptul că respingerea cookie-urilor vă împiedică accesul la un site şi poate face ca anumite părţi ale acestuia să fie inutilizabile.

BLOG-UL WORDPRESS

Adresa noastră de blog este: http://blog.fiverhouse.com/wp.

Ce date personale colectăm şi de ce le colectăm
1. Comentarii

Atunci când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afişate în formularul de comentarii, precum şi adresa IP a vizitatorului şi şirul de agenţi de utilizator al browser-ului pentru a ajuta la detectarea spam-ului.

Un şir anonimat creat din adresa dumneavoastră de e-mail (numit şi un hash) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl utilizaţi. Politica de confidenţialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dvs., imaginea dvs. de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dvs.

2. Media

Dacă încărcaţi imagini pe site, ar trebui să evitaţi încărcarea imaginilor cu date de locaţie încorporate (EXIF GPS) incluse. Vizitatorii site-ului pot descărca şi extrage orice date despre locaţie din imaginile de pe site.

3. Cookie-uri şi formulare de contact

Dacă lăsaţi un comentariu pe site-ul nostru, vă puteţi înscrie la salvarea numelui, a adresei de e-mail şi a site-ului în cookie-uri. Acestea sunt pentru confortul dumneavoastră, aşa ca să nu trebuiască să completaţi detaliile dumneavoastră din nou atunci când lăsaţi un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an.

Articolele de pe acest site pot include conţinut încorporat (de ex. Videoclipuri, imagini, articole, etc.). Conţinutul încorporat de pe alte site-uri Web se comportă exact în acelaşi mod ca şi în cazul în care vizitatorul a vizitat celălalt site web.

Aceste site-uri Web pot să colecteze date despre dvs., să utilizeze module cookie, să încorporeze urmărirea terţă parte şi să monitorizeze interacţiunea dumneavoastră. cu conţinutul încorporat, inclusiv urmărirea interacţiunii dumneavoastră cu conţinutul încorporat dacă aveţi un cont şi sunteţi conectat (ă) la respectivul site Web.

4. Analiza datelor
Cu cine vă împărtăşim datele
Cât timp vom păstra datele dumneavoastră


Dacă lăsaţi un comentariu, comentariul şi metadatele acestuia sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Acest lucru este astfel încât să putem recunoaşte şi aproba automat orice comentarii ulterioare în loc să le ţinem într-o coadă pentru moderare.

Ce drepturi aveţi asupra datelor dumneavoastră Dacă aţi lăsat comentarii, puteţi solicita să primiţi un fişier exportat de date personale pe care le deţinem despre dumneavoastră, inclusiv orice date pe care ni le-aţi furnizat. De asemenea, puteţi solicita să ştergem toate datele personale pe care le deţinem. Acest lucru nu include datele pe care suntem obligaţi să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate. Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spam-ului.

PRIVACY POLICY

This Policy ("The Privacy Policy") describes our practice concerning the personal data we are collecting through our Website, Facebook Ads and Instagram.

We encourage you to read this Policy before using our site. By using this site, you agree with these Terms and Conditions. If you do not agree to these Terms and Conditions, please do not use this site.

1. The information which Fiver House collects through this site (www.fiverhouse.com) is "Aggregate Information", through which an individual cannot be identified. When you visit or interact with the site, Fiver House might collect anonymous information through our hosting company's server regarding the number or geographical lopcalisation of our visitors.

2. The information which Fiver House collects through the Newsletter consists of e-mail addresses and names or aliases. Our Newsletter is only sent to subscribers, and obviously offers an "Unsubscribe" option.

3. The information which Fiver House collects through Facebook Ads and Instagram is "Aggregate Information", through which an individual cannot be identified, and refers to the number, age, sex and approximate geographical location of those individuals who react to our marketing campaigns (in the case of Facebook Ads) or photos and campaigns (in the case of Instagram).

Fiver House will not collect individual data e.g. name, address, telephone number, e-mail (we will henceforth refer to these as "private data" except in those cases where you will willingly provide them. If you do not want your data to be collected, we kindly ask you not to provide them. The data we have been sent - with the exception of the cases where it is otherwise specified) can be used in the following ways: through collecting and processing for a better understanding of your needs and the improvement of our products and services or for directly contacting you through our Newsletter. The private data of the visitors of our website, our Facebook page or Instagram profile (or any other social networks that might appear in the future) and the private data of our Newsletter's subscribers will not be transmitted, in any way, to any third party.

We will not sell, rent or use your data for marketing to any third parties.

COOKIES

Cookies are files sent by a web server to someone's computer with the purpose of archiving. Cookies are standard, they are used by most websites and they help simplify the continuous access to a specific website and its use. Cookies do not harm the operating system of a computer or the files on said computer in any way, and only the website that sent the cookie can read or modify that particular cookie. If you do not want this information to be stocked via cookies, most browsers have very simple methods to erase the stocked cookies, the automatic rejection of cookies or the selective acceptance or rejection of particular cookies sent to your computer. In any instance, you should be aware that the rejection of cookies hinders your access to a site and might make parts of it unusable.

WORDPRESS BLOG

Our blog address is: http://blog.fiverhouse.com/wp.

What personal data we collect and why we collect it
1. Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

2. Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

3. Cookies and Contact forms

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

4. Analytics
Who we share your data with
How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

What rights you have over your data

If you have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.